Publicerad 2009-06-01

Remissvar: ”Trygg med vad du äter ..."

Sveriges Grisföretagare har tillsammans LRF med flera lantbruksorganisationer svarat på remissen SOU 2009:8 ”Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion”.

Nedan finns yttrandets sammanfattning och en nedladdningsbar pdf med hela remissvaret.

......................................................................................................................................................................................

Yttrande över SOU 2009:8 ”Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion”


2009-06-01

Näringen har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss, Jo2009/437. Bakom detta yttrande står:
Föreningen Sveriges Spannmålsodlare
Gröna Näringens Riksorganisation
Lantbrukarnas Riksförbund
Stiftelsen Lantbruksforskning
Svensk Mjölk
Svenska Djurhälsovården
Svenska Fåravelsförbundet
Svenskt Sigill
Sveriges Grisföretagare
Sveriges Lammköttsproducenter
Sveriges Nötköttsproducenter

Sammanfattning
•    Vi avvisar utredningens förslag att bilda en Livsmedelsäkerhetsmyndighet.
•    Vi anser att det är viktigt att Jordbruksverkets sektorsansvar för jordbrukets primärproduktion värnas, och vi ser också en möjlighet till att stärka detta genom att överföra ansvaret för livsmedel i primärproduktionen till Jordbruksverket.
•    Vi anser att såväl Jordbruksverket som Livsmedelsverket skall ha med frågor om konkurrenskraft i sin myndighetsinstruktion. Regeringen har nyligen lanserat en satsning på Sverige som Matland och vi anser att detta bör avtecknas i Livsmedelsverkets instruktion.
•    Vi ser en fördel i att riskvärdering är institutionellt skild från riskhantering och föreslår  att SVA får ett utökat ansvar för riskvärdering.
•    Vi ser utredarens förslag som ett stort risktagande då det gäller vår smittskyddsberedskap. Den föreslagna myndighetsmodellen samt de förslag som läggs då det gäller laboratorieverksamhet, både då det gäller vaccinberedskap och diagnostik, kommer att försämra vår beredskap och bekämpningsarbetet vid ett utbrott av epizootisjukdom.
•    Utredningen lägger ett antal bra förslag, t.ex. då det gäller förstärkt tillsynsvägledning, förbättrad dialog med intressenter i EU-arbetet och förbättrade samarbetsformer mellan central och regional nivå. Vi ser det som viktigt att Jordbruksdepartementet går vidare med dessa förslag.

Läs hela remissvaret:

Trygg med vad du äter ... (.pdf)